slider

Werkgelegenheid, bedrijvigheid en economie

Ons doel op het gebied van werkgelegenheid is dat er voor de gehele beroepsbevolking van  de gemeente Eersel in de nabije omgeving (van de gemeente Eersel en de omliggende gemeenten) geschikt werk aanwezig is zonder dat dit veel vervoersbewegingen met zich mee brengt. Daarnaast stellen wij de volgende subdoelen voor:

 • Op de bestaande bedrijventerreinen wordt gestuurd op een grotere diversiteit aan bedrijven, van laaggeschoold werk tot kennistechnologie en een scala aan bedrijven / organisaties in de dienstensector.
 • Voor nieuwe bedrijventerreinen wordt altijd in regionaal verband de behoefte gepeild. Op de eerste plaats de behoefte aan extra werkgelegenheid, op de tweede plaats de  behoefte aan nieuw vestiging van bedrijven en op de derde plaats de behoefte aan uitbreiden bestaande bedrijven vanwege het streven naar een grotere diversiteit.
 • Nieuwe bedrijven of bestaande bedrijven die een grotere ruimte nodig hebben dan 5000 m2 kunnen (conform provinciaalbeleid) niet in de gemeente Eersel terecht en zullen moeten uitzien naar een andere locatie. Bijvoorbeeld het Kempisch Bedrijven Park.
 • Kleinschalige bedrijvigheid in de kernen is in principe mogelijk tenzij er veel vervoersbewegingen mee gemoeid zijn, of onevenredige overlast te verwachten is. Dit is afhankelijk van het soort en aard van het bedrijf.
 • Bestaande bedrijven die overlast voor de omgeving veroorzaken,worden gestimuleerd om te verhuizen naar een bedrijventerrein (win-win situatie)
 • Milieu- en bouwvergunningen moeten bestaan uit handhaafbare regelgeving en er dient hierop regelmatige controle te zijn.
 • Voor er uitbreiding of nieuwe bedrijventerreinen komen,moeten altijd oudere terreinen gerevitaliseerd worden. Het aanleggen van nieuwe terreinen dient beperkt te blijven. Daarnaast dient de noodzaak goed te zijn onderbouwd en moet een duidelijke toename van de werkgelegenheid omvatten.
 • Elk industrieterrein dient een goede ontsluiting te hebben, zodat van vrachtverkeer geen overlast wordt ervaren. Daarnaast dient er een goede woon – werk fietsverbinding te zijn.
 • Voor mensen met een arbeidshandicap is de WVK een goed alternatief van reguliere arbeid. De gemeente blijft de WVK ondersteunen door het afnemen van diensten.
 • Vanuit de participatiewet moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen met een arbeidshandicap ook bij reguliere bedrijven een betaalde baan kunnen vinden. Dat zal zeker niet in alle gevallen lukken. De gemeente zal hier ook een oplossing voor moeten bieden in overeenstemming met de mogelijkheden.
 • Voor mensen die ondanks bij- en nascholing, stages etc., geen betaalde baan kunnen krijgen, kan gesubsidieerde arbeid een optie zijn.

Bedrijvigheid in en om de landbouw blijft een belangrijke pijler van het platteland en mag bovenop het landelijke beleid geen extra gemeentelijke beperkingen opgelegd worden.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel