slider

Welzijn

Nog steeds geldt het adagium van Kernbeleid “welzijn leidend”. Dat wil zeggen dat we allereerst willen sturen op maatschappelijke effecten. We willen dus aspecten van welzijn voor de kernen en voor doelgroepen aantoonbaar verbeteren. Dat betekent dat we vooraf concreet omschrijven wat we willen bereiken en wanneer, en dat we achteraf nagaan of we dat inderdaad bereikt hebben.

 

Vrijwilligers vormen de smeerolie van de samenleving. Daarom zouden wij graag zien dat meer jonge mensen (vrijwillig) vrijwilligerswerk doen, en meer mensen, met name vitale ouderen, kortdurend vrijwilligerswerk doen. Maar we moeten ook oppassen om de vrijwilligers niet te overvragen. Zeker niet binnen het sociaal domein. Een goed functionerend vrijwilligerssteunpunt vinden wij noodzakelijk, dat met name de waardering van de gemeente gestalte geeft, een vacaturebank uitvoert en advies geeft en ondersteuning biedt. Ook kan het vrijwilligersteunpunt scholing aanbieden op basis van de behoefte van groepen vrijwilligers.

 

Verenigingen zijn in elke kern onmisbaar. Dat maakt een kern levendig, zorgt voor sociale betrokkenheid en biedt recreatiemogelijkheden. De gemeente moet ervoor zorgen dat nagenoeg alle verenigingen in een kern een goede en betaalbare locatie hebben voor hun activiteiten. Daarom is een goed geoutilleerd gemeenschapshuis of MFA , dat een huur vraagt die past bij een actief verenigingsleven erg belangrijk.

 

Alle inwoners moeten in feite aan kunnen geven wat ze goed vinden en wat ze niet goed vinden in hun kern en in de gemeente. Omdat we nu deel nemen aan het landelijke onderzoek “waar staat je gemeente” wordt  het leefbaarheidonderzoek niet meer gedaan. Het is zaak dat we blijven peilen naar de bevindingen van onze inwoners. Het beschikken over kernspecifieke gegevens kan belangrijke informatie leveren over waar elke kern behoefte aan heeft. Dit wordt bij een mogelijke herindeling in de toekomst nog belangrijker. Daarnaast is ook burgerparticipatie in de vorm van dorpsraden en leefbaarheidgroepen belangrijk. Hun inbreng zal door Kernbeleid altijd worden afgezet tegen de gegevens van de onderzoeken en op die manier worden betrokken bij de besluitvorming.

 

Ook moeten we ervoor waken dat niet nog meer voorzieningen verdwijnen uit de kleine kernen. De gemeente moet stimuleren en of subsidiëren dat er kleinschalige voorzieningen komen met inzet van vrijwilligers en/of als dagbesteding van mensen met een beperking. Dit kunnen voorzieningen zijn in de detailhandel, maar dat kan ook een kinderboerderij zijn.

 

Kernbeleid is een sociale partij die veel aandacht heeft voor kwetsbare groepen en voor deze groepen extra middelen wil inzetten zodat ze zich kunnen ontplooien en volop mee kunnen doen in de maatschappij: dat wil zeggen: lid kunnen zijn van organisaties en verenigingen, kunnen sporten, aan voldoende informatie kunnen komen en hiervoor voldoende inkomen hebben.

 

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen maar moeten wel alle ondersteuning die ze wensen laagdrempelig kunnen verkrijgen. Doel is dat minder ouders problemen ervaren in de opvoeding van de kinderen en dat kinderen met ontwikkelingsproblemen in een vroeg stadium herkend en geholpen worden. Het schoolmaatschappelijk werk mag niet verdwijnen op de scholen.

 

Een brede school met een voorschoolse en naschoolse opvang is (reeds) aanwezig in elke kern. Wij willen dat daarnaast op de basisschool onafhankelijk van de kinderopvang professioneel peuterspeelzaalwerk wordt aangeboden voor kinderen die verder geen gebruik maken van de voorschoolse opvang. Voor de jeugd van 2-18 jaar moeten er in de nabije omgeving voldoende veilige en uitdagende speel -en/of ontmoetingsplekken zijn. Deze plekken moeten altijd in overleg met en met instemming van de buurt ingericht, ontwikkeld en eventueel weer ontmanteld worden.

.

Alcoholmisbruik onder jongeren moet bestreden worden: geen alcohol onder de 18 jaar en matig alcoholgebruik boven 18 jaar. Drugs en alcoholmisbruik is niet alleen slecht voor de gezondheid maar leidt bij jongeren vaak tot gedrag waar ze later spijt van krijgen. Daarom dient de gemeente actief mee te doen aan projecten die misbruik van alcohol en drugs tegen gaan. Jongeren die dreigen te ontsporen moeten tijdig een hulpverleningsaanbod krijgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de hele jeugdzorg. Hiermee heeft het Rijk een zware verantwoordelijkheid bij de gemeente neer gelegd, zeker omdat er ook nog is gekort op het budget. Dat jongeren vroegtijdig en snel geholpen worden met hun problemen is erg belangrijk. Dan kan de juiste behandeling snel worden ingezet en zodoende worden voorkomen dat het een langdurig en daarmee kostbaar probleem wordt. Dit is vooral in het belang van de jongere en komt de gemeente ook goed uit.

 

Inwoners met een handicap of een chronische aandoening hebben de ondersteuning van de gemeente nodig via de WMO. Kernbeleid vindt dat de gemeente hierin niet ‘krenterig’ mag zijn. Aanvragen moeten vanuit de behoefte van de aanvrager snel beoordeeld en afgehandeld worden. En ook de voorziening moet snel verstrekt worden.

 

Arbeidsparticipatie is bijzonder belangrijk met name voor de doelgroep jonger dan 67 jaar. Daarom moet de gemeente ruimhartig meewerken aan projecten en instanties voor gesubsidieerde arbeid, bijvoorbeeld de WVK of regelingen voor werkgevers die personen met een arbeidshandicap in dienst nemen.

Voorkomen moet worden dat de formele zorg nog verder afkalft en dat er nog meer beroep gedaan wordt op mantelzorgers. De gemeente moet zorgen dat er dagopvang met een zinvolle dagbesteding is voor mensen waarvoor arbeidsparticipatie niet (meer) of nog niet kan. Mantelzorgondersteuning moet kunnen bestaan uit hulp in natura (respijtzorg of hulp aan mantelzorger zelf), advies, en/of financiële ondersteuning indien nodig. Het doel is dat minder mantelzorgers problemen ervaren.

Binnen de WMO moeten mensen de mogelijkheden blijven behouden voor een PGB (persoonsgebonden budget) en het bedrag van het PGB moet voldoen aan de richtlijnen.

Agenda 22 is nog steeds een goede leidraad voor de gemeente om haar beleid voor gehandicapten aan te toetsen. Agenda 22 verwijst naar de 22 Standaardregels die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aanvaardde in december 1993 Als beleidsplannen gebaseerd worden op de 22 Standaardregels, dan kan een gemeente de leefsituatie van mensen met beperkingen verbeteren.

 

Betaalde arbeid is belangrijk voor het kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud en het levensonderhoud van de gezinsleden. Daarnaast verschaft het doorgaans sociale contacten, dagstructuur en waardering. De gemeente moet zich daarom inspannen om mensen die niet op eigen houtje werk kunnen vinden hierbij te helpen. Daarbij hebben jonge mensen voorrang. Gesubsidieerde arbeid kan een alternatief zijn, in principe tijdelijk, maar in sommige gevallen structureel (WVK). Gesubsidieerde arbeid is altijd beter dan thuis zitten. Mocht het langdurig niet lukken om  betaalde arbeid te vinden, dan is een bijstandsuitkering een oplossing. Mensen met een uitkering kunnen voor langere of kortere tijd verplicht worden om werkervaring op te doen. Onterecht gebruik van uitkeringen moet worden tegengegaan. Wij zijn verder voor een ruimhartige toepassing van het minimabeleid. Verstrekkingen zijn voor personen met maximaal een inkomen op 120% van het bestaansminimum. Vooral gezinnen met kinderen moeten aangespoord worden om indien ze aan de criteria voldoen, gebruik te maken van de voorzieningen. Die voorzieningen moeten voor alle leeftijden van de kinderen gelijk zijn: oudere kinderen kosten iets meer, maar hebben de mogelijkheid om met kleine baantjes iets bij te verdienen. Wij willen verder dat in geen geval gezinnen met kinderen hun huis worden uitgezet.

Inwoners die om andere redenen niet goed kunnen meedoen in de maatschappij bijvoorbeeld mensen met heel weinig opleiding (o.a. laaggeletterdheid,) allochtonen, slachtoffers etc.

Wij willen dat alle andere kwetsbare groepen die ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij (dus een betaalde baan kunnen krijgen / lid kunnen zijn van sportclubs en/of culturele verenigingen, en gebruik kunnen maken van informatiebronnen zoals internet),

 

De gemeente is verplicht om een lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen. Omdat kwetsbare personen vaak een combinatie hebben van problemen, waaronder chronische gezondheidsproblemen, zijn er veel raakvlakken met de WMO. Bovendien wordt gezondheid gezien als een toestand van zowel lichamelijk als psychisch en sociaal welbevinden. Wij vinden dat het lokale gezondheidsbeleid evalueerbaar en resultaat gericht moet zijn met concreet geformuleerde maatschappelijke effecten op de volgende gebieden: afname alcoholgebruik van jongeren, tegengaan van roken door jongeren, verminderen van het aantal mensen met overgewicht en het verminderen van het aantal mensen met depressie of eenzaamheid.

 

Het bevorderen van sport en beweging krijgt voor kernbeleid gestalte in het sport en accommodatiebeleid, waarbij de gemeente Eersel zich verplicht tot de instandhouding van accommodaties voor voetbal, korfbal, tennis, in elke kern. Daarnaast in de kern Eersel ook voor honkbal, softbal en atletiek. Jammer genoeg heeft de gemeente gekozen om sportaccommodatie samen te voegen. Kernbeleid is hier op tegen. Het samenvoegen van accommodaties kan alleen als de verenigingen daar zelf om verzoeken en daar volkomen achterstaan. Kernbeleid vindt het  belangrijk dat in het eigen dorp gesport kan worden, en dit is ook goed voor de sociale cohesie.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel