slider

Veiligheid en handhaving

Veiligheid is een van de basisvoorwaarden voor een leefbare samenleving. Het bevorderen van de veiligheid vraagt om een integraal beleid met meetbare doelstellingen. Handhaving is een krachtig instrument in het bevorderen van de veiligheid. Er moet echter wel voor gewaakt worden dat, door de nadruk te leggen op veiligheid, gevoelens van onveiligheid niet worden aangewakkerd. Het subjectieve gevoel van onveiligheid loopt vaak niet parallel met objectieve cijfers over onveiligheid. Het integrale veiligheidsbeleid moet gebaseerd zijn op objectieve gegevens, maar wel rekening houden met de subjectieve beleving.

In de openbare ruimte is kennen en gekend worden een voorwaarde om de subjectieve veiligheid in een buurt op peil te houden. Met eenvoudige middelen kunnen de sociale samenhang en de sociale controle vergroot worden. Leefbaarheidprojecten en initiatieven van buurtverenigingen moeten daarom gestimuleerd worden. Het onderhouden van de wegen, fiets- en voetpaden en aanpalende groenstroken is eveneens nodig. Verder kan een afgewogen verlichtingsplan, zonder dat de gemeente volledig in het licht staat, hieraan bijdragen. Daarnaast vindt veiligheid zijn oorsprong in de inrichting van de wijken. Er moet dan ook bij nieuwbouw dan wel herinrichting nadrukkelijk aandacht zijn voor de sociale veiligheid.

 

In en om huis kunnen het politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’ en buurtpreventieprojecten bijdragen aan het voorkomen van woninginbraak. Daarnaast is een goede nazorg na een inbraak erg belangrijk. Huislijk geweld moet bestreden en voorkomen worden. Het Meldpunt Huislijk Geweld zoals dat in de Kempen wordt uitgevoerd, moet een structurele voorziening blijven en bij eenieder bekend worden.

 

Handhaving begint bij het stellen van duidelijke regels op alle gebied. Het stellen van duidelijke, alleen de noodzakelijke, regels binnen de bestemmingsplannen, bouwvergunningen, gebruiksvergunningen, APV vraagt om deskundigheid. Het benoemen van uitzonderingen en het geven van oprek mogelijkheden binnen de gemeentelijke verordeningen, bestemmingsplannen, bouwvergunningen, bijstandsbesluiten, APV dienen voorkomen te worden. Hieraan zie je dat handhaving een veel breder gebied bestrijkt dan alleen veiligheid, maar ook betrekking heeft op de gebieden zoals ruimtelijke ordening, milieuwetgeving, horeca en bijstandsuitkeringen. Op al deze gebieden zal de handhaving zorgvuldig, correct en eenduidig moeten zijn. Hierbij zijn gedoogsituaties niet aan de orde. Deze scheppen ongelijkheid en verwarring onder de burgers. Daarom keuren wij gedogen af. Wanneer er zich een gedoog situatie voor doet, moet deze binnen korte termijn (max. halfjaar) zicht hebben op legalisatie. Mocht zich een situatie voor doen dat deze termijn overschreden wordt, dient hier een besluit van de gemeenteraad aan ten grondslag te liggen. Het uitvoeren van het handhavingsbeleid dient zonder tussenkomst van politiek verantwoordelijk personen te geschieden. Het dient de meest autonome afdeling te zijn van de gemeente. Echter er dienen wel concrete doelen gesteld te worden en het behaalde resultaat moet gerapporteerd worden. Bij de controles dient integraal en transparant te worden gewerkt.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel