slider

Milieu

Een duurzaam gebruik van onze energiebronnen en het duurzaam handelen zijn de laatste jaren veel besproken onderwerpen. Ook Kernbeleid is van mening dat bij duurzaamheid een energieneutrale gemeente hoort waarbij duurzame bronnen volledig de energievraag van de gemeente voorzien. Alleen hebben wij bezwaren bij het plaatsen van windturbines. Daarnaast zijn het beperken van afval en het beschermen van het oppervlakte water belangrijke aandachtsgebieden. Door ons eigen handelen, leveren milieufactoren een belangrijke bijdrage aan gezondheidsproblemen in Nederland. Met name de luchtverontreiniging, verontreiniging van het binnenmilieu en geluidshinder veroorzaken deze problemen. De temperatuurstijging als gevolg van de CO2 uitstoot zal ook op lokaal niveau aangepakt moeten worden. Dit zal de komende jaren een zware noodzakelijk opgave worden. Kernbeleid denkt hierbij aan: het ondersteunen van initiatieven van particulieren en ondernemers, door de vergunning verlening te vereenvoudigen, en door lagere leges te heffen. De gemeente heeft hierin een voorbeeld en regie functie.

 

Inwoners, verkeer, industrie en de landbouw, zorgen met name voor de uitstoot van stikstof, ammoniak, CO2  en fijn stof. Ons beleid moet erop gericht zijn om de uitstoot van deze stoffen te verminderen. Het gebruik van de auto en met name ook het vrachtverkeer binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk terug te dringen en om drukke verkeerswegen niet door of dicht langs de kern te laten gaan. Er moeten wel alternatieve routes voor het vrachtverkeer aangegeven worden. Stilstaan en optrekken van auto’s is schadelijker dan langzaam rijden. Vanuit veiligheid en gezondheid hebben rotondes dus de voorkeur boven verkeerslichten. Voor de industrie en landbouw zijn er allerlei maatregelen te nemen waarmee de uitstoot van schadelijke stoffen verminderd kan worden. Hierin moeten wij deze bedrijven ondersteunen om het uitvoeren van deze maatregelen mogelijk te maken.

Van belang zijn ook goede en veilige fietsverbindingen tussen de dorpen en naar de industrieterreinen. Verder moet de gemeente stimuleren dat er snelle (nagenoeg) gratis busverbindingen bij komen naar de omliggende gemeenten. Ook kan de gemeente energiezuinig autorijden en carpoolen promoten. Autoverkeer is de belangrijkste veroorzaker van geluidshinder. Daarom willen wij het autogebruik in de kernen terugdringen en het openbaar vervoer uitbreiden. Ook willen wij bij onderhoud aan wegen, deze stiller maken door voor een andere bestrating te kiezen als de aangetoonde overlast daardoor afneemt. Daarnaast zijn wij voorstander van geluidswallen en geluidsschermen langs Rijks- en provincialewegen.

Het vliegverkeer zorgt voor steeds meer overlast, maar ook voor luchtverontreiniging. Wij blijven ons inzetten om toename van lawaaihinder van het vliegverkeer vanaf Eindhoven Airport tegen te gaan en daarbij ook te waken voor de verruiming van de openingstijden.

 

We streven zowel het indammen van de afvalproductie na als beperking van het zwerfafval. Om beide doelen te kunnen realiseren, vinden wij dat er goede voorlichting moet komen. Daarnaast moeten er goede voorzieningen zijn en de huidige voorzieningen moeten in stand worden gehouden. Er moet actief handhavend worden opgetreden tegen zwerfafval en hondenpoep. Verder staan wij achter het principe dat de vervuiler betaalt en dat het vastrecht laag moet zijn.

 

In Vessem is een drinkwaterwingebied. Dit drinkwater is van uitmuntende kwaliteit. Dat willen wij graag zo houden. Voor ons is de kwaliteit van de bodem dus een belangrijk punt, verontreiniging moet dan ook worden tegengegaan.

Direct contact
Telefoon: 0641873071
Email: hmj.wijnands@live.nl
 
Adres Hoogstraat 5
Postcode 5521NK
Plaats Eersel